با سال ها تجربه بودجه اولیه شما را مورد بررسی قرار می دهیم و به شما خواهیم گفت این بودجه کفایت شروع کار را خواهد کرد یا خیر.