1. ارائه مشاوره رایگان
  2. بررسی طرح اولیه
  3. بررسی بودجه
  4. راه اندازی خط تولید
  5. آموزش رایگان به نیرو ها
  6. عقد قرارداد پشتیبانی